بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Trajtimi

 

Ta keni në dijeni së pari se magjia, xhinët, apo syri i keq (mësyshi) është një test nga Allahu dhe për çdo vështirësi, ne duhet të kthehemi tek Allahu dhe ta dini se All-llahu u jep këtë vështirësi, sepse Ai na do dhe Ai dëshiron që ne të afrohemi tek Ai (subhanehu ue te'ala). Filloni me pendim nëse keni lënë pas dore lutjet tuaja, keni kryer një padrejtësi,keni marrë para haram, keni vizituar magjistarët, apo mediumet (e cila është shirk), keni prishë martesë , keni bërë zina (amoralitet), keni lënë pas dore hixhabin (për zonjat), etj. dhe kërkoni Allahut që të ju ndihmojë që kurrë më të përsëritni ndonjë mëkat të tillë në jetën tuaj.

Allahu i Gjithfuqishëm thotë:

"Ne të shpallim Kur’anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim." (El-Isra:82)

Zejd ibn Aslam transmetoi se një njeri në kohën e Profetit (as) ishte duke vuajtur nga një lëndim e cila i nxiti atij kongjestion..

Njeriu i thirri dy burra nga fisi i Beni Anmar për trajtim. Të dy burrat shikuan në njëri-tjetrin.

Profeti (as) i pyeti ata se cili prej të dyve ishte ilaçi më i përshtatshëm. Ata pastaj e pyetën nëse kishte dobi në mjekësi.

Profeti (as) u tha atyre:

"Kushdo që e dërgoi ilaçin është ai që ka dërguar sëmundjen" [Transmetuar nga Maliku]

Es-Sujuti ka transmetuar se Aliu (ra), kushëriri i Profetit (as) ka thënë:

"ilaçi më i mirë është Kur'ani."

Pra, All-llahu Lartësuar na ka dhënë një mënyrë për të trajtuar me Kuran.

Shërimi është në Kur'an, është e nevojshme për të trajtuar vetëm dhe larg praktikave të dyshimta, magjistarëve dhe falltorëve. Shkuarja te këta njerëz është një mëkat shumë i rëndë dhe konsiderohet në Islam si "shirk" (të shoqëruarit Allahut). Nëse ju ka ndodhur të shkoni në këta njerëz me dashje apo nga padituria, atëherë kërkoni Allahut falje me pendim të sinqertë. Nëpërmjet pendimit të sinqertë dhe keqardhjes që kurrë më përsëri nuk do të vizitoni këta njerëz.

Imrân ibn Huseini -Allahu qoftë i kënaqur me të - ka transmetuar se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Ai nuk është prej nesh, që përhapë besëtytni dhe ata që i besojnë atyre, që praktikojnë fallin dhe ata për të cilët është praktikuar, ai që praktikon magjinë dhe që për të cilin ajo është praktikuar, dhe kushdo që shkon te një parashikues fati, pastaj i bën pyetje dhe beson në parashikimin e tij, ka mohuar në atë që i është shpallur Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të). [Transmetuar nga El Bezzar me një zinxhir të mirë transmetimi.]

Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur me të - ka transmetuar se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Kushdo që shkon te një falltor apo një parashikues dhe beson në parashikimin e tij, ka mohuar në atë që i është shpallur Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të). [Transmetuar nga Ahmedi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, el-Nesa'i, Ibn Maxhe dhe el Hakim]

Të mirat (dobitë) e Ezanit: Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) ka thënë: "Kur të thirret ezani për në namaz, ikë shejtani duke pordhur, që mos ta dëgjojë ezanin, e kur të përfundojë ezani kthehet. Kurse kur të thirret ikameti ikë e kur të përfundojë kthehet sërish, saqë qëndron mes njeriut dhe vetvetes duke i sjellë mendime: përkujto këtë e këtë, gjëra të cilat nuk i ka përkujtuar aspak, derisa mos të dijë njeriu se sa rekate ka falur". (Buhariu dhe Muslimi).

--------------------------------------

Të mirat (dobitë) e Ezanit: Ebu Sufjani transmeton atë në autoritetin e Xhabirit se ai kishte dëgjuar të Dërguarin e Allahut (paqja qoftë mbi të) të thotë: Kur Shejtani dëgjon thirrjen për namaz (Ezanin), ai shkon larg për një distancë si ajo e Rauha. Sulejmini tha: E kam pyetur atë në lidhje me Rauha. Ai u përgjigj: Ajo është në një distancë prej tridhjetë e gjashtë milje (58 kilometra) nga Medina [Muslimi].

Të mirat e Sures Bekare: Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i All-llahut (salAllahu alejhi selem) ka thënë: ''Mos i bëni shtëpitë tuaja varre, me të vërtetë djalli ikën nga ajo shtëpi në të cilën lexohet sureja El-Bekare.''(Transmeton Muslimi)

Të mirat e Sures Bekare: Pejgamberi (salallahu aklejhi ue selem) ka thënë: "Kushdo që reciton 4 ajete nga pjesa e parë e Sures el Bekare, ajetin e Arshit, dy ajete pas ajetit të Arshit dhe tre ajete në pjesën e fundit të Sures el Bekare, shejtani nuk do të vijë pranë tij apo anëtarëve të familjes së tij në atë ditë, dhe asgjë nuk do të vijë që ai e përçmon pranë tij apo anëtarëve të familjes së tij, dhe nuk lexohen (recitohen) këto ajete mbi një të çmendur e që atij të mos i rikthehet vetëdija [Darimi në librin e përsosmërisë së Kuranit, En-Nesai në Veprat gjatë ditës dhe natës, Ibn Hibbani dhe Taberani]

Të mirat e Sures Bekare: Abdullah ibn Mesudi (radiallahu anhu) ka thënë: "Kushdo që reciton (lexon) 10 ajete nga el-Bekare gjatë natës, shejtani nuk do të kenë qasje në atë shtëpi, gjatë natës derisa ai të zgjohet në mëngjes. Këto janë: Katër nga pjesa e parë e Sures, të ndjekur nga ajeti i Arshit (Tesbihdova), dy ajete pas ajetit të Arshit dhe tre nga pjesa e fundit e Sures ". [Darimi 3248 / A]

Të mirat e Sures Bekare: Ebu Mes'ud el-Bedri (radiallahu anhu) transmetuar se Pejgamberi (salAllahu alejhi selem) ka thënë: "Nëse dikush reciton dy ajetet në fund të Sures el-Bekare (2) gjatë natës, ata do të jenë të mjaftueshëm për të. "[Sahih el-Buhari]

Prandaj, viktima në-mënyrë që të neutralizoj dhe largojë të gjitha llojet e këqija të xhinëve dhe shejatinëve në ambientet e tyre, duhet të lëshojë Ezanin dhe Suren Bekare [2] në kompjuter ose ndonjë sistem audio ose stereo apo celular sa më shumë të jetë e mundur do të ketë efekt shkatërrues mbi Xhinët në shtëpi dhe do të detyrojë ata të largohen, MashaAllah.

 -------------------------------------------------

 

Viktima duhet të pastrojë trupin e tij dhe shpirtinë e tij nga të gjitha mëkatet.Personi duhet të së pari të pastrohet dhe të largojë të gjitha sendet / gjërat në mjediset e tyre si - qen, këmbanë e instrumente muzikore, foto, kukulla të njerëzve dhe të kafshëve të gjalla, hajmali pastaj të ofrojë 2 rekate 'Namaz pendimi' sinqerisht të pendohet për të gjitha mëkatet e tij.

Personi duhet të kontrollojë listën e mëkateve të mëdha (si ushqimin haram dhe pijen, amoralitetin (zinanë), mosbindjen ndaj prindërve apo burrit, muzikën dhe vallëzimin, Zinaja e syve dmth shikimi i videove joislame, Zinaja e gjuhës .. etj, vizita e astrologëve e fallxhorëve/ magjistarëve, jetesa në fitimin e paligjshëm ... etj] që mund të bllokojë Mëshirën dhe Bekimet e Allahut dhe personi duhet që të përmbahet nga ato dhe sinqerisht të pendohet te Allahu dhe kërkojë falje prej Tij.

 

1)- Pastrohuni (lahuni) me ujë Kurani (pasi t’i keni fryrë ujit ajetet e caktuara)

Ø Hapni 12 shishe të ujit përballë teje pastaj lexoni 11 herë secili nga vargjet e mëposhtme:

Surja 1 (El-Fatiha)

 Surja 2 (El-Bekare) Ajeti 255

Surja 7 (El-A'raf) ajetet 117-122

Surja 10 (Junus) ajetet 81 82

Surja 20 (Ta Ha) ajetet 68-70

Surja 112 (El-ihlas)

Surja 113 (Felek)

Surja 114 (Nas)

Pastaj fryni në shishe 3 herë para mbylljes. Ju mund të shtoni edhe vargjet tjera dhe lutje të mësuara nga Profeti (as), të tilla si:

Surja 2 (El-Bekare) ajetet 1-4

Surja 2 (El-Bekare) Ajeti 102

Surja 2 (El-Bekare) ajetet 163 164

Surja 2 (El-Bekare) ajetet 258 286

 

Për 12 ditë rresht (pa humbur asnjë ditë), çdo mbrëmje derdhne ujin (lahuni) mbi kokën tuaj dhe trupin me nijetin (qëllimin) për t'u pastruar . Pastaj merrni ujin që ka rrjedhur (gjatë pastrimit) (në një tas apo enë nën këmbët tuaja), dhe e zbrazni në natyrë ose në një vend të pastër.

2) Në rast të dhimbjeve trupore

Vendi vaj të farës së zezë ose vaj ulliri me shishe uji para leximit të sures, atëherë pasi të jeni larë me ujin Kuranor,masazhoni me vaj Kuranor në vendet që ndieni dhimbje.

3) Në rast të problemeve të tretjes.

Vendoseni qumështin dhe mjaltën me ujë për të pirë dhe duke lexuar, çdo mëngjes në një stomak bosh (esëll) 1/2 litër qumësht me 3 lugë mjaltë.

4) Në rast të ëndrra të këqija të shpeshta.

Para se të shkoni për të fjetur lexoni ajetin 148 të sures 2 (El Bekare) (nga ejname tekunu deri në fund të ajetit) shumë herë , atëherë lute Allahun për që Ai (xh.sh.) të jep fuqinë për të tejkaluar armiqtë tuaj në një ëndërr dhe thyeni atë me mirësinë e Allahut (subhanehu ëe te'ala) magjinëdhe ndjekni xhinët.

 

5) Në rast të bllokimit gjatë gjumit.

Hapni pëllëmbët (shuplakat) e dorës të bashkuara dhe recitoni Ajetul Kursin (Tesbih Dovën) (Surja 2 (El Bekare), ajeti 255) me zemër derisa gjuha është liruar. Pastaj recitone me zë derisa tërë trupi qetësohet.

6) Shtëpi dhe vendin e punës.

Në rast të problemeve të përbashkëta të punës, apo fjalosjeve të shpeshta në shtëpi, merrni ujë dhe spërkatni me dorë ose me një spërkatës, tavanin, dyshemen, dritaret, mobiljet prapa, dyert dhe dritaret e jashtme. Thoni "Bismilah" çdo herë apo vendose një kasetë (lexim) Kurani ndërkohë që spërkasni.

7) Lexo në të gjitha produktet.

Është e mundur për të lexuar Kuranin në krem ose produkte të trupit, si dhe temjan apo parfum, ose prodhime shtëpiake.

 

8) Mbrojtja

 Lexoni 100 herë në ditë:

La ilahe il Allahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue ala kuli shejin kadir

[Nuk ka zot të denjë për adhurim pos All-llahut, i vetëm pa partner. Atij i takon sovraniteti absolut dhe Lavdërimi dhe Ai është i Gjithëfuqishëm

 

Lexoni pas çdo namazi: 

•Ajetul Kursin (Tesbih Dovën) - (Surja 2 El Bekare, ajeti 255).

•3 herë pas recitimit të lutjeve të Sabahut dhe Akshamit:  Suret El Ihlas 112, El Felek 113 dhe Surja En Nas 114

•Bismil-lahil-ledhi la jedurru mea ismihi shej'un fil-erdi ue la fis-semai ue huves-semiul alim.

 [Në emër të Allahut, me emrin e të cilit nuk bën dëm asgjë në Tokë e as në Qiell.Ai dëgjon dhe sheh çdo gjë]

•E'udhu bi kelimatillahittammati min sherri ma halaka

[Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar.]

 

Lexoni para se të shkoni për të fjetur:

- Ajetul Kursin (Tesbih Dovën) - Ajeti i Arshit (Surja 2 (El Bekare), ajeti 255): 1 herë;

- Surja El Ihlas 112, El Felek 113 dhe Surja En Nas 114 : 3 herë secilën