بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Hyrja

Rukje është shërim me Kuran dhe lehtësim i vuajtjeve të njerëzve që janë mbërthyer për vite me rradhë. Së dyti kjo është një mbrojtje e muslimanëve kundër shirkut dhe forcimit të besimit të tyre. Së treti kjo është një davet (thirrje) për jo-muslimanët. Së katërti, kjo është një luftë kundër fallxhorëve dhe sihirbazëve të ndryshëm, satanistëve, mjekëve magjistarë, dhe bashkëpunëtorëve të tyre dhe të të gjitha formave të shirkut, derisa të zhduken plotësisht.


1) Ekzistenca e magjisë

Allahu thotë: "Ja, ashtu pra, edhe atyre që ishin më parë nuk u erdhi i dërguar e që nuk i thanë: "Është magjistar ose është i çmendur!" (Surja 51 ajeti 52).

Njerez e kanë njohur gjithmonë fenomenin e magjisë dhe pushtimin nga xhindët, këtë e refuzon vetëm materializmi modernë, ashtu pra, edhe atyre që ishin më parë nuk u erdhi i dërguar e që nuk i thanë: "Është magjistar ose është i çmendur!"

Në emër të shkencës, duke u përpjekur për të shpjeguar çdo gjë nga problemet psikologjike dhe bestytnive. Ne vetëm mund të pyesim veten pse disa prej imamëve dhe dijetarëve mohojnë realitetin e këtyre fenomeneve, ku engjëjt u mësuan magjinë dhe Allahu dëshmon për realitetin e efektit (ndikimit) të tij: "E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë ndaj mos u bë pabesimtar (duke mësuar magjinë prej nesh). Njerëzit mësonin nga ata të dy atë çfarë shkaktonte ndarjen e burrit nga bashkëshortja e tij por ata nuk mund t'I bënin dëm askujt veçse me lejen e Allahut. Kështu ata mësonin çfarë u bënte dëm atyre dhe nuk u sillte dobi. E në të vërtetë ata e dinin se kush e zgjodhi magjinë nuk do ketë asnjë pjesë në Ahiret. Sa e keqe është ajo për të cilën ata e shitën veten, sikur ta dinin" (El Bekare, ajeti 102).

Ne gjithashtu e dimë se si Profeti paqja qoftë mbi të, ishte i sëmurë nga magjia derisa Allahu dërgoi engjëjt (melekët) për t’i treguar atij se ai kishte qenë i sëmurë me magji të nyjeve të flokëve që është fshehur në një gur në fund të një pusi të thatë. Ai pastaj kishte dërguar shokët dhe i është lexuar Kuran (Surja El-Felek) për prishjen e magjisë së nyjeve dhe më pas Profeti, paqja qoftë mbi të, u shërua. "Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja." është një realitet.

Ka katër simptome të magjisë (sehires) dhe ndikimit të xhindëve:Bllokimet : Martes, pasuri, studime, biznes, shtatëzëni.

•Ëndrrat: Gjarpër,qen,mace,varreza,gjakë, ndjekje nga njeriu apo kafshët, ankthet, rrëzim prej së larti, të shihet sasi e madhe e ujit apo e zjarrit, konflikt, të shihet vetja në vende të ndotura si p.sh: Wc e të ngjajshme ,ejakulimet në ëndërr.

•Ndryshim të karakterit/sjelljes: Depresion, stres, epilepsi, alivanosje (të fikët), vesvese, paraftyrimet (Halucinacionet), fobi- frikë prej zërave/pamjeve të ndryshme.

•Ndryshime fizike: Problem me lukth, migren, paraliza të ndonjë gjymtyre apo tërë trupit, molisjen dhe disa sëmundje tjera që mjekësia moderne nuk i di shkaqet, sterilitetin e të dy gjinive, probleme të lëkurës , dhimbje të barkut, jashtëqitje (diarre), fryrje në stomak (bark), gogësimet e shpeshta.


2) Magjia është e ndaluar (haram) nga Zoti:

Allahu te'ala thotë: "Njerëzit mësonin nga ata të dy atë çfarë shkaktonte ndarjen e burrit nga bashkëshortja e tij por ata nuk mund t'I bënin dëm askujt veçse me lejen e Allahut. Kështu ata mësonin çfarë u bënte dëm atyre dhe nuk u sillte dobi. E në të vërtetë ata e dinin se kush e zgjodhi magjinë nuk do ketë asnjë pjesë në Ahiret. Sa e keqe është ajo për të cilën ata e shitën veten, sikur ta dinin"

Allahu thotë: {e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë.} [Kur'an "Taha", ajeti 69]

Al'Imrân ibn Huseini - Allahu qoftë i kënaqur me të - ka transmetuar se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Nuk është prej nesh, ai që përhapë bestytnitë dhe ata që besojnw ato, që praktikojnë mendjehollësi, ai që praktikon magjinë dhe që për të cilin ajo është praktikuar, dhe kushdo që shkon te një falltor, pastaj i bën pyetje dhe beson në parashikimin e tij, ka mohuar në atë që i është shpallur Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të). "[Transmetuar nga El Bezzar me një zinxhir të mirë transmetimi.]

Nga Ebu Hurejra - Allahu qoftë i kënaqur me të - transmetohet se Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Kushdo që shkon te një falltor apo një parashikues fati dhe beson në parashikimin e tij, e ka mohuar në atë që i është shpallur Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të). "[Transmetuar nga Ahmedi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, el-Nesa'i, Ibn Maxhe dhe El Hakim]

3) Rukje:

Rukje është shërim dhe lehtësim i vuajtjeve të njerëzve që janë mbërthyer për vite me rradhë. Së dyti kjo është një mbrojtje e muslimanëve kundër shirkut dhe forcimit të besimit të tyre. Së treti kjo është një Dawa (thirrje/ftesë) për jo-muslimanët, sepse Kur'ani kuron edhe jomyslimanët ku është dëshmuar se njëri prej sahabëve ka shëruar një udhëheqës fisnor duke lexuar suren El-Fatiha. Së katërti, kjo është një luftë kundër magjistarëve, Satanistëve, mjekëve magjistarë, parashikuesve të fatit dhe bashkëpunëtorëve të tyre dhe të të gjitha formave të shirkut, derisa të zhduket plotësisht. Magjia është një e keqe që prek trupin, derisa ai sëmuret ose vdes, dhe krijon përçarje ndërmjet bashkëshortëve. Në të vërtetë, Allahu ka dhënë një shërim për çdo sëmundje.

Sipas Ebu Hurejres - Allahu qoftë i kënaqur me të - Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Allahu nuk ka zbritur sëmundje veçse ka zbritur edhe shërim për të."

Muslimi ka transmetuar nga Xhabiri - Allahu qoftë i kënaqur me të - se Profeti (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Çdo sëmundje ka një kurë, në qoftë se kura e duhur për sëmundjen është gjetur, pacienti do të shërohet me lejen e All-llahut të Plotfuqishëm. "Për të korrigjuar magjinë sidomos në Kur'an është për shkak se magjia është djallëzore dhe se këngët janë fjalët e Allahut të cilët anulluar.

Allahu te'ala thotë: "Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë përbesimtarët e që mohuesve keqbërës u shton vetëm humbje."